Giới thiệu chung

Quỹ đầu tư giáo dục tập trung vào các hoạt động đầu tư PE trong lĩnh vực giáo dục. Chúng tôi tìm kiếm và đầu tư vào các tổ chức giáo dục tư nhân với đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm và tận tâm, có triết lý rõ ràng để tạo nên lợi thế cạnh tranh dài hạn và đáp ứng nhu cầu tăng trưởng vốn.

Chúng tôi đặt trọng tâm cao vào các doanh nghiệp và các tổ chức mà có giao dịch liên quan đến nhóm K-12. Lý do chính cho việc tập trung này là đi cùng với cơ cấu tuổi trong biểu đồ tuổi của Việt Nam.